Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.

(0)

Contact Us

Contact
  • Address: No. 8, Spark Road, Pukou Hi-tech District, Nanjing City, Jiangsu Province, China
  • Tel: +86-25-51859229
  • Fax: International@sac-china.com
  • E-mail:
Home>>Our Team

Our Team

1. China Huadian Group Nanjing Power Transmission & Distribution Complete Equipment Co., Ltd.

2. Nanjing SAC Metso Control System Co., Ltd.

3. Jiangsu Sunel Transformer Co., Ltd.

4. Nanjing Nanzi Kelin System Engineering Co., Ltd.

5. Nanjing SAC Urban and Power Grid Automation Engineering Co., Ltd.

6. Nanjing SAC New Energy Technology Co., Ltd.

7. Nanjing Nanzi Information Technology Co., Ltd.

8. Nanjing SAC Automation Co., Ltd.

9. Nanjing SAC Wind Power Automation Technology Co., Ltd.

10. Nanjing SAC Rail Traffic Engineering Co., Ltd

11. Nanjing SAC New Energy Engineering Co., Ltd.

12. Wuhan Tianhe Technology Co., Ltd.

13. Nanjing Nanzi Electrical Technology Co., Ltd.